برنامه کنفرانسهای سرویس یووئیت پاییز 96

موضوع کنفرانس

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

تاریخ

روز

ICG in Uveitis

دکتر سهیلیان

دکتر حسن پور (فلو)

14/08/96

یکشنبه

White dot Syndromes

دکتر سهیلیان

دکتر محمودی

12/09/96

یکشنبه