برنامه کنفرانسهای سرویس استرابیسم پاییز 96

موضوع کنفرانس

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

تاریخ

روز

Orbital Anatomy

دکتر باقری

دکتر کارجو

01/07/96

شنبه

تعطیل رسمی

08/07/96

شنبه

Evaluation Of Orbital Disorders (Examination)

دکتر باقری

دکتر بایگی

15/07/96

شنبه

Orbital Infectious Disorders(I)

دکتر باقری

دکتر روزدار

22/07/96

شنبه

Orbital Infectious Disorders(II)

دکتر باقری

دکتر روزدار

29/07/96

شنبه

TED(I)

دکتر باقری

دکتر رحمانی

06/08/96

شنبه

TED(II)

دکتر باقری

دکتر شهرکی(فلو)

13/08/96

شنبه

NSOI

دکتر باقری

دکتر اسماعیل نسب

20/08/96

شنبه

Vascular Tumors

دکتر باقری

دکتر بهناز

27/08/96

شنبه

Neural Tumors

دکتر باقری

دکتر کیانی

04/09/96

شنبه

Mesenchymal Tumors Of Orbit

دکتر باقری

دکتر گلعلی پور

11/09/96

شنبه

Lymphoproliferative Tumors

دکتر باقری

دکتر اسماعیلی

18/09/96

شنبه

Lacrimal gland Tumors & metastatic Tumors

دکتر باقری

دکتر پیریایی

25/09/96

شنبه